План заходів з виконання покладених на Державну екологічну інспекцію в Харківській області - страница 2

ІV.

Розробка та реалізація Державних програм.

4.1

У межах своєї компетенції, використовуючи матеріали інспекційних перевірок надавати до Мінприроди України, Держекоінспекції, Держуправління охорони навколишнього природного середовища в Харківській області пропозиції щодо розроблення та виконання загальнодержавних, регіональних та інших програм з охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, з використання, відтворення та охорони природних ресурсів
^ Перший заступник начальника, заступники начальника,
керівники інспекційних підрозділів

Протягом кварталу

Проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності по організації та координації заходів щодо охорони навколишнього природного середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і відтворення природних ресурсів

V.

Ліцензійна та дозвільно-погоджувальна діяльність.

5.1

На виконання наказу Мінприроди України від 06.08.08 № 411 здійснювати розгляд доку-ментів, наданих Держуправліням охорони навколишнього природного середовища в Харківській області щодо суб’єктів господарю-вання, які звернулися за отриманням документів дозвільного характеру на спеціальне викорис-тання природних ресурсів.

Надавати до Держуправління письмові про-позиції щодо умов, які необхідно включити до документів дозвільного характеру, конкретних природоохоронних заходів та строків їх ви-конання, а у разі їх невиконання – зменшення обсягів використання природних ресурсів та величини забруднення обєктів довкілля у вигляді зниження лімітів природокористування та обсягів викидів, скидів забруднюючих речо-вин, утворення та розміщення відходів у навко-лишньому природному середовищі від визна-чених в дозволах показників, анулювання дії дозволів або вмотивовані підстави для відмови.
^ Перший заступник начальника, заступники начальника, керівники інспекційних підрозділів
Протягом кварталу
Попередження порушень природо-охоронного законодавства.
Покращення екологічного стану області, забезпечення додержання екологічних норм та безпеки для навколишнього природного середо-вища.


VІ.
^ Практичні заходи щодо реалізації державної політики.

6.1

Здійснення державного контролю за додержанням вимог природоохоронного законодавства


Перший заступник начальника, заступники начальника,

керівники інспекційних підрозділів

Протягом кварталу
^ Попередження порушень природо-охоронного законодавства.
Покращення екологічного стану області, забезпечення додержання екологічних норм та безпеки для навколишнього природного середо-вища.

VІІ

Міжнародне співробітництво.7.1

За дорученням Мінприроди України та Держекоінспекції брати участь у здійсненні відповідно до законодавства, міжнародного співробітництва з питань, віднесених до компетенції Інспекції

Перший заступник начальника, заступники начальника

Керівники інспекційних підрозділів

Протягом кварталу

Здійснення міжнародного співробіт-ництва з питань охорони навколиш-нього природного середовища, вивчення, узагальнення і поширення міжнародного досвіду в цій галузі, організація виконання зобов'язань України відповідно до міжнародних угод з питань охорони навколишнього природного середовища.


7.2
Виконання вимог Монреальського протоколу (Монреаль,1987) щодо озоноруйнуючих речовин, видача листів-роз’яснень на ввезення та вивезення продукції, що містить озоноруйнуючі речовини.
Попередження несанкціонованого ввезення (вивезення) озоноруйную-чих речовин та продукції, що їх містить.


7.3

Здійснення контролю за виконанням:

- Базельської Конвенції про контроль за транскордонним перевезенням небезпечних відходів та їх видаленням;

- Конвенції про міжнародну торгівлю видами дикої фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення (СІТЕС);
^ - Європейської угоди про міжнародне дорожнє перевезення небезпечних вантажів (ДОПНВ).

Начальник інспекції,

керівник відділу екологічного контролю та радіаційної безпеки на державному кордоні

Попередження несанкціонованого ввезення (вивезення) небезпечних відходів, фауни та флори, що перебувають під загрозою зникнення

3184848398172449.html
3184945214031749.html
3185067489677154.html
3185116608456655.html
3185168082394825.html