Л. О. Радіонова Рецензенти: д р соц наук, проф. Хну ім. В. Н. Каразіна Л. М. Хижняк - страница 11


1.Соціологія як наука. Об'єкт і предмет соціології.

2.Теорія соціальної стратифікації Р. Дарендорфа.

3.Основні елементи культури. Культурні универсалії.

4.Структура соціологічної системи знання.

5.Процес соціалізації особистості.

6.Функції і дисфункции соціального конфлікту.

7.Основні підходи до визначення предмету соціології.

8.Види і функції соціальних інститутів.

9.Особливості мікро- і макросоціології.

10.Теорія соціальної стратифікації М. Вебера.

11.Функції сім’ї.

12.Місце соціології в системі наук.

13.Поняття соціального інституту.
^ 14.О. Конт як засновник соціології.
15.Поняття абсолютної і відносної бідності.

16.Проблема соціальної типології в соціології особистості.

17.Функції соціології.

18.Основні критерії стратифікації.

19.Поняття соціальної норми і девіації.

20.Поняття соціального.
^ 21.Функції культури.
22.Соціологічні концепції конфліктів.

23.Вчення О.Конта про соціальну статику і динамік.

24.Поняття «соціальний статус» і «соціальна роль».

25.Соціально-теоретичні передумови становлення соціології.

26.Теорія соціальної стратифікації Л. Уорнера.

27. Соціологія сім’ї.

28.Предмет і метод соціології Э. Дюркгейма.

29.Основні елементи і риси соціального інституту.

30.Теорії причин девіантної поведінки.

31.Поняття суспільства.

32.Соціалізація, її види, інститути і агенти.

33.Типи соціальних конфліктів

34.Основні теорії соціальної стратифікації.

35.Основні параметри соціологічного вивчення сім’ї.

36.Концепція соціологізму Э. Дюркгейма.

37.Форми і види девіантної поведінки.

38.Предмет і специфіка соціології конфлікту.

39.Еволюціоністська соціологія Г. Спенсера.

40.Поняття «людина», «індивід», «індивідуальність», «особистість».

41.Сім’я як соціальний інститут і мала соціальна група.

42.«Розуміюча» соціологія М. Вебера.

43.Поняття «бідність», «убогість».

44.Соціальна структура особистості.

45.Соціологічна система П. Сорокіна.

46.Соціальна мобільність як фактор формування соціальної структури.

47.Проблема взаємодії особистості і суспільства.

48.Емпіричний напрямок у соціології. Чикагська школа.

49.Сутність соціальної стратифікації.

50.Типи, види і форми культури. Культурний шок.

51.Типи сім’ї і форми шлюбу.

52.Управління конфліктом і форми його розв’язання.

53.Основні положення позитивізму, його представники.

54.Поняття культури. Соціологічне розуміння культури.

55.Предмет соціального конфлікту, його структура.


^ 8. ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВЦивільне суспільство як об'єкт соціології.

Функції соціології.

Методи збору інформації в соціологічних дослідженнях.

О. Конт і його позитивістська соціологія.

Еволюціоністська соціологія Г. Спенсера: основні ідеї.

Соціологія Э. Дюркгейма.

«Розуміюча» соціологія М. Вебера.

Соціологічна система П. Сорокіна.

Особливості становлення і розвитку соціології в Росії.

Основні зміни соціальної структури в умовах ринкових відносин.

Бідність як соціальний феномен.

Середній клас в Україні.

Соціологічні дослідження сучасних економічних процесів і явищ.

Освіта як цінність.

Вища школа в сучасних умовах.

Соціологія сім’ї: сучасні проблеми дослідження.

Основні причини кризи сучасної сім’ї.

Нові види родин: чи є за ними майбутнє?

Концепції формування особистості (З.Фрейда, Ж.Піаже, Е.Еріксона та ін.

Цінності і їх роль у соціалізації особистості.

Соціологічне розуміння культури.

Феномен молодіжної субкультури.

Соціокультурна динаміка П. Сорокіна.

Соціологічний аналіз девіантної поведінки.


9. ЛІТЕРАТУРА


Вебер М.Избранные произведения. - М.,1990.

Волков Ю.Г., Мостовая И.В. Социология.- М.: Гардарика. – 1998.

Гидденс Э. Социология.- М.: Эдиториал. - 1999.

Дюркгейм Э.Социология.- М.:Канон. - 1995.

Кравченко А.И. Социология.- М.:Академический проект. - 2000.

Общая социология / Под ред. Эфендиева. – М., 2002.

Парсонс Т. Система современных обществ. – М., 1997.

Парсонс Т. О социальных системах. – М., 2002.

Радугин А.А.,Радугин К.А.Социология.- М.:Центр. – 1996

Сорокин П. Человек. Цивилизация. Общество. – М., 1992.

Социология / Под ред. Г. В. Осипова. – М., 2002.

Социология. Хрестоматия для вузов. – М., 2002.

Смелзер Н.Социология. - М.:Феникс. - 1994.

Современная западная социология.Словарь. - М.1990.

Фролов С.С.Социология. –М.,1994.

Тощенко Ж. Социология. -М.: Прометей. - 1998.

Штомпка П. Социология социальных изменений. – М., 1996

Ядов В.А. Социологическое исследование: Методология, программа, методы. – М., 1987.

Якуба Е.А. Социология. − Харьков: Константа. – 1999.

ЗМІСТВСТУП………………………………………………………………………..

3


1.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА МОДУЛЯ І ТЕМАТИЧНІ ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОСТІЙНОЇ РОБОТИ………………………………………..


4
1.1.

Мета вивчення...................................................................................

4
1.2.

Модуль соціологія............................................................................

5
1.3.

Зміст модуля соціології....................................................................

5
1.4.

Тематичний план завдань для самостійної роботи студентів......

7


2.

ТЕМАТИКА КОНТРОЛЬНИХ РОБІТ…………………………………

13
2.1.

Методичні рекомендації для самостійної роботи з підготовки контрольних робіт............................................................................


13
2.2.

Тематика контрольних робіт ……………………………………..

18


3.

ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ЗНАНЬ, УМІНЬ ТА НАВИЧОК СТУДЕНТІВ................................................................................................


38


4.

ПЕРШОДЖЕРЕЛА……………………………………………………………

39
4.1.

Э.Дюркгейм. Социология и социальные науки………………….

39
4.2.

М.Вебер. Основне социологические понятия……………………

53
4.3.

Ф.Теннис. Общность и общество…………………………………

99
4.4.

В.Парето. Социалистические системы…………………………...

111
4.5.

Р.Парк. Экология человека………………………………………..

118
4.6.

Р.Парк. Конфликт………………………………………………….

134
4.7.

Э.Гидденс. Социология как наука………………………………..

138

5.

КОСПЕКТ ЛЕКЦІЙ З МОДУЛЯ СОЦІОЛОГІЇ.............................................

139


6.

СЛОВНИК ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ................................................................

170


7.

ПИТАННЯ ДЛЯ ПІДГОТУВАННЯ ДО ЗАЛІКУ ТА ІСПИТУ...................

176


8.

ТЕМАТИКА РЕФЕРАТІВ................................................................................

178


9.

ЛІТЕРАТУРА ..................................................................................................

179
Навчальне видання


Соціологія: Навчально-методичний посібник

(для студентів 3 курсу заочної форми навчання всіх спеціальностей академії)


Укладачі: Бєлова Людмила Олександрівна,

Радіонова Людмила Олексіївна


Відповідальний за випуск В.В.Будко


Редактор М.З.Аляб’єв


План 2007, поз. 225

__________________________________________________________________

Підп. до друку 25.11.2006 Формат 60х84 1/16 Друк на різографі

Папір офісний Обл. вид. арк. 8,3 Умовн. – друк. арк. 7,9

Тираж 300 прим. Замовл. №________

__________________________________________________________________
ХНАМГ, 61002 Харків, вул. Революції, 12 Сектор оперативної поліграфії ІОЦ ХНАМГ
61002, Харків, вул. Революції, 12


3186913574099306.html
3187076872993484.html
3187295549451379.html
3187397788972703.html
3187469690225230.html