Курс Прізвище, ім’я, по батькові викладача, який готував студента, або читав дисципліни з програмування Оргкомітет


Шановні студенти!

20-27 березня проходить олімпіада Європейського університету з програмування. Запрошуємо всіх взяти участь!

Задачі олімпіади знаходяться на сайті Європейського університету.


Програмні продукти написані в інтегрованих середовищах розробки DELPHI, C++ Builder, Visual C++ та інших повинні мати або ЕХЕ-файл, або SETUP. Всі файли необхідно додати до архіву і переслати за адресою журі олімпіади zav_ist@kyiv.e-u.in.ua не пізніше 18.00 годин 27 березня 2009.До архіву необхідно включити текстовий файл з анкетою учасника.


Анкета учасника олімпіади Європейського університету з програмування

1. Прізвище, ім’я, по батькові студента

2. Вуз

3. Факультет

4. Напрям підготовки,

5. Курс

6. Прізвище, ім’я, по батькові викладача, який готував студента, або читав дисципліни з програмування


Оргкомітет

^ ОЛІМПІАДА ЄВРОПЕЙСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ

З ПРОГРАМУВАННЯ


  1. Для заданого числа N підрахуйте кількість N- значних цілих чисел, що складаються з цифр 9 та 2, причому дві девятки не стоять поруч.(5 балів)

Вхідний файл містить число N .

Вихідний файл містить кількість чисел.


  1. Створити програму, що у вхідному файлі знаходить заданий рядок і записує у вихідний файл кількість входжень даного рядка.(15 балів)

Вхідний файл містить заданий рядок і рядки тексту.

Вихідний файл містить кількість входжень заданого рядка.


  1. Для заданого числа N знайти найменше додатнє число з сумою цифр рівною N, що ділиться на ^ N. (10 балів)

Вхідний файл містить число N.

Вихідний файл містить шукане число.


  1. Знайти обхід конем шахматної квадратної дошки. Кінь ходить як в шахматах. (25 балів)

Вхідний файл містить число ^ N – розмір дошки.

Вихідний файл містить матрицю N на N , елементи якої вказують номери ходів шахматного коня.


  1. Для заданого речення знайти гістограму розподілу букв (мова англійська). Розрізняти великі і маленкі букви. Розділові знаки ігнорувати. (15 балів)

Вхідний файл містить речення англійською мовою (довжина не менше 50 букв).

Вихідний файл містить перелік букв, що зустрічаються в реченні і їх кількість.


  1. Створити програму, що обчислює математичну формулу. Формула задана в текстовому вигляді, використовує операції: *, / , +, - та дужки () і може складатись з декількох рядків. Кожен рядок закінчується крапкою з комою. Наприклад,

А=7;

Х=(5+4.3)*А+(А+12.5)*(А-2.3)-2.7/(А+1); (30 балів)

Вхідний файл містить формулу.

Вихідний файл містить значення змінної записаної в останньому рядку.
3194562844797941.html
3194682028915068.html
3194713667560770.html
3194936781518983.html
3194991939838930.html